Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti RÖSLER PRAHA, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, K Horkám 19/21, PSČ 102 00,

IČO: 17048257

DIČ: CZ17048257

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3296

kontaktní údaje:

adresa pro doručování: Praha 10, K Horkám 19/21, PSČ 102 00

adresa pro vracení zboží a pro reklamace: Sklad Rösler Praha spol. s r.o., ulice K Říčanům, areál bývalého JZD, 103 00 Praha - Kolovraty

adresa elektronické pošty: obchod@rosler.cz

telefon +420 267 188 011.

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností RÖSLER PRAHA, s r.o., se sídlem Praha 10, K Horkám 19/21, PSČ 102 00, IČ: 17048257, DIČ: CZ17048257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3296, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ignazrosler.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující - spotřebitel“). Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto VOP se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro kupujícího-podnikatele.
 • Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.
 • Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 , o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Není-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.
 • Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené na základě individuálního jednání mezi kupujícím a prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito
 • Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Aktualizované znění VOP bude zveřejněno na webové stránce a je pro kupujícího závazné pro každou další objednávku zboží učiněnou po zveřejnění aktualizovaného znění VOP.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Prodávající předpokládá, že uživatelský účet užívá vždy pouze kupující. V případě, že kupující umožní užívání svého uživatelského účtu třetím osobám, je z takového jednání zavázán sám, pokud neprokáže opak.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z VOP. Prodávající může rovněž zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Odesláním objednávky nedochází k uzavření smluvního vztahu (kupní smlouvy). Kupní smlouva je uzavřena až doručením přijetí objednávky ve smyslu odst. 3.7. tohoto článku VOP.

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko

„ODESLAT OBJEDNÁVKU ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Rekapitulace objednávky není její přijetím (akceptací) ve smyslu odst. 3.7. tohoto článku VOP, nýbrž pouze automatizovanou informací o jejím zaevidovaní pod přiděleným číslem. Následně bude objednávka prodávajícím zpracována a kupujícímu bude doručeno buď elektronické potvrzení objednávky (akceptace) ve smyslu odst. 3.7. tohoto článku VOP, příp. informace, že objednané zboží je vyprodáno či není skladem.

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu textové vyhotovení aktuálního znění VOP.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA KUPNÍ CENY ZBOŽÍ A NÁKLADŮ NA JEHO DODÁNÍ

 •  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží na provozovně prodávajícího;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (v případě doručení zboží prostřednictvím přepravce; tento způsob platby je zpoplatněn poplatkem ve výši uvedené v objednávce);
  • platbou kartou online prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • platební metodou Google Pay;
  • platební metodou Apple Pay;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-7991400217/0100.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena dopravy je uvedena v aktuálním ceníku dopravy, který je zveřejněn na webové stránce prodávajícího.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 těchto VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží před jeho odesláním kupujícímu.
 • V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Nejde-li o úhradu kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží, vyžaduje prodávající úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej kupujícímu při převzetí zboží kupujícím.

 

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
 • Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí tři (3) pracovní dny, je-li zboží dodáváno v rámci České republiky a pět (5) pracovních dnů, je-li dodáváno mimo Českou republiku. Přesný termín doručení zboží prodávající kupujícímu-spotřebiteli sdělí. Nedomluví-li se prodávající s kupujícím-spotřebitelem jinak, je maximální lhůta pro dodání zboží 30 dní.
 • Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci o více než 30 dní, může kupující-spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svojí povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu kupující-spotřebitel Kupující-spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující-spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ujednání vrátí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu-spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která kupující-spotřebitel podle kupní smlouvy uhradil.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Převzetí zboží včetně dokladů předávaných spolu se zbožím je kupující povinen potvrdit svým podpisem na příslušném dokumentu o převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, má prodávající nárok vůči kupujícímu na úhradu nákladů na jeho uskladnění a nákladů na marné dodání zboží. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opětovném pokusu o jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

 

VI.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S KUPUJÍCÍM- SPOTŘEBITELEM

 

 • Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodné k účelu, pro který jej kupující-spotřebitel požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím.

Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastnost

  • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá,
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 • Kupující-spotřebitel může vytknout vadu zboží, která se projeví v době 24 měsíců od jeho převzetí. V případě použitého zboží může kupující-spotřebitel vytknout vadu zboží, která se projeví v době 12 měsíců od jeho převzetí. Vytkl-li kupující-spotřebitel vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující-spotřebitel zboží užívat. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze záruky za
 • Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující-spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • Právo kupujícího-spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-spotřebitele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-spotřebitele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • Kupujícímu-spotřebiteli nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.
 • Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího-spotřebitele, má kupující- spotřebitel, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem VIII. těchto VOP.
 • Má-li zboží vadu, může kupující-spotřebitel požadovat její odstranění. Kupující-spotřebitel může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
 • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, které by zboží mělo bez vady.
 • Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  • prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

 • Soud právo z vady přizná kupujícímu i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující-spotřebitel při dostatečné péči zjistit.
 • Při uplatnění reklamace je kupující-spotřebitel povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit. Pro uplatnění reklamace může kupující- spotřebitel využít reklamační protokol prodávajícího.
 • Adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): Sklad Rösler Praha s r.o., K Říčanům, areál bývalého JZD, 103 00 Praha-Kolovraty. Prodávající je rovněž povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a případně i ve svém sídle.
 • Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího-spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího-spotřebitele včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího-spotřebitele ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s ním na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující-spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Prodávající je rovněž povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění

 

VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S KUPUJÍCÍM- PODNIKATELEM

 

 • Při převzetí zboží je kupující-podnikatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto okamžitě oznámit prodávajícímu a přepravci, pokud tento zajišťoval přepravu.
 • Neprodleně po převzetí zboží je kupující-podnikatel povinen zkontrolovat zboží, zejména počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 pracovních dnů od převzetí zboží.
 • Zjištěné závady je kupující-podnikatel povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady. V případě, že kupující-podnikatel nevytkne vadu v uvedených lhůtách a předepsaným způsobem, ztrácí kupující-podnikatel nárok z vadného plnění.
 • Kupujícímu-podnikateli se žádná záruční doba neposkytuje, není-li individuální domluvou sjednáno

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM VE LHŮTĚ ČTRNÁCTI (14) DNŮ

 

 • Kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:
  • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího-spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.
 • Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo
  • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle 8.2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy. Kupující - spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Adresa pro vrácení zboží je: Sklad Rösler Praha s r.o., K Říčanům, areál bývalého JZD, 103 00 Praha-Kolovraty.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 8.2. VOP vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího – spotřebitele. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá (vrátí) nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího – spotřebitele přijal, případně jiným způsobem souhlasí-li s tím kupující – spotřebitel a nevzniknou-li mu tím další náklady.
 • Kupující – podnikatel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku těchto VOP, neboť na kupující – podnikatele se nevztahují ustanovení o závazcích uzavíraných se spotřebitelem dle občanského zákoníku.

 

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 • Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Kupující – spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Prodávající přijal opatření k ověření toho, zda zákaznické recenze zboží umístěné na internetovém obchodu byly vytvořeny skutečně kupujícím, který si konkrétní zboží zakoupil. Tato opatření spočívají v tom, že: zákaznickou recenzi je umožněno vložit k příslušnému zboží pouze kupujícím přihlášeným v zákaznickém účtu, a to pouze u toho zboží, které podle svých objednávek zakoupili. Zákaznickou recenzi je umožněno vložit ke zboží výhradně prostřednictvím odkazu, který je prodávajícím zaslán na e-mailovou adresu kupujícího.

 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů.

 

XI. DORUČOVÁNÍ

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.
 • Zpráva je doručena druhé smluvní straně:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti
  • (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení
 • Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto VOP jsou účinné od 06. 01. 2023.